Opis postupka ispitivanja i certificiranja vozila

1. Opći postupak ispitivanja vozila

Opći postupak ispitivanja vozila s opisom pojedinačnih aktivnosti prilikom ispitivanja vozila i izdavanja propisane dokumentacije, propisan je procedurom koje se moraju pridrđžavati ispitna tijela, odnosno ovlašteno ispitno tijelo TESTING CENTAR d.o.o. Mostar u fazama kako slijedi:

 • Prijem zahtjeva za ispitivanje vozila
 • Analiza zahtjeva i pregled dokumentacije
 • Snimanje i ispitivanje vozila
 • Izrada izvještaja o ispitivanju
 • Analiza i ocjena toka i postupka provedenog ispitivanja
 • Izrada prijedloga Potvrde o ispitivanju ili Certifikata posebne namjene
 • Valjanost postupka i odobrenje Potvrde o ispitivanju/certifikata
 • Dostava Potvrde o ispitivanju/certifikata podnosiocu zahtjeva
 • Arhiviranje dokumenata

Procedura se primjenjuje kao opće uputstvo za provođenje ispitivanja vozila u skladu sa zakonskim propisima. Primjenjuje se za sve slučajeve ispitivanja vozila prema Katalogu promjena na vozilima i obvezna je za sva ispitna tijela i osobe koja sudjeluju u radu ispitnih tijela i administrativnog tijela za provođenje postupka ispitivanja vozila (tijela za certificiranje vozila), ovlaštenog od Ministarstva komunikacija i prometa BiH, odnosno Konzorcija koji čine: “Centar motor” d.o.o. Široki Brijeg, (nositelj Konzorcija), “EIB Internationale-Centar za motorna vozila” Banja Luka, (član Konzorcija) i ”Institut za saobraćaj i komunikacije” d.o.o Sarajevo, (član Konzorcija) .

2. Zakonska osnova

Certificiranje vozila u Bosni i Hercegovini propisano je zakonom i posebnim pravilnikom:

 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10).
 • Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti («Službeni glasnik BiH», br. 41/08).

Osim toga, u postupku certificiranja vozila koriste se međunarodni propisi i standardi iz predmetne oblasti.

3. Faze i aktivnosti

Certificiranje vozila odvija se u više faza i aktivnosti, koje se odvijaju kronološki od prijema zahtjeva do izdavanja Potvrde o ispitivanju/certifikata o provedenom ispitivanju vozila.

3.1. Prijem zahtjeva za ispitivanje vozila

Zahtjev za ispitivanje vozila podnosi vlasnik vozila ili za to ovlaštena osoba.

Zahtjev se podnosi na obrascu I-OBR-001.

Obostranim potpisivanjem navedenog dokumenta podnosioc zahtjeva i tijelo za certificiranje zasnivaju odnos iz kojeg proizilaze njihove obaveze i odgovornosti.

Stručni saradnik unosi podatke o vlasniku i vozilu u informacijski sustav.

Prilikom prijave, predmetu se dodjeljuje neponovljivi broj koji ima strukturu BH – XXX XXX.

Uz zahtjev se prilaže uplatnica za troškove provođenja postupka ispitivanja prema cjeniku usluga kojeg donosi ministar komunikacija i prometa.

3.2. Analiza zahtjeva i pregled dokumentacije

Nakon prijema zahtjeva vrši se pregled i analiza dostavljene dokumentacije o vozilu i tehničke dokumentacije o izvršenim promjenama na vozilu. Prema potrebi, pristupa se referentnim bazama podataka o vozilima radi provjere podataka ili tehničkih karakteristika vozila, deklariranih od strane proizvođača, radi analize zahtjeva i ocjene graničnih parametara.

3.3. Snimanje i ispitivanje vozila

Zavisno o vrsti promjene, vrši se pregled i snimanje vozila radi uzimanja potrebnih podataka. Stanje vozila se dokumentira podacima u alfanumeričkom obliku, u formi crteža, skica i sl. U ovoj fazi se vrši i fotografiranje vozila, pri čemu se dvije fotografije sačinjavaju po istoj dijagonali vozila, kako bi se vozilo prikazalo u cjelini. Jedna fotografija se posvećuje VIN oznaci, a jedna pločici vozila. Ostale fotografije vozila vezane su za detalje kojima se treba dokumentirati stanje promjena na vozilu, u odnosu na tvorničku izvedbu vozila, ili prethodno stanje vozila.

U specijalnim slučajevima, potrebno je obaviti i tehnička ispitivanja na vozilu, pomoću propisanih uređaja ili mjerila.

U fazi ispitivanja i snimanja vozila koristi se oprema i obrasci propisani u procedurama i uputstvima za pojedine vrste ispitivanja i provode propisani postupci.

3.4. Izrada izvještaja o ispitivanju

Izvještaj o provedenom ispitivanju popunjava se na propisanom obrascu. Popunjen i potpisan izvještaj se skenira i zajedno s drugom dokumentacijom prosljeđuje tijelu za certificiranje vozila na daljnju obradu.

3.5. Analiza i ocjena toka i postupka provedenog ispitivanja

Stručne osobe u tijelu za certificiranje vozila proučavaju dostavljenu dokumentaciju i provode postupak ocjene usaglašenosti izvedene ili tražene promjene s propisanim normama. U nekim slučajevima, provode se statički ili dinamički proračuni konstrukcije sa ciljem ocjene ispunjenosti sigurnosnih zahtjeva. Ukoliko su proračuni dostavljeni uz tehničku dokumentaciju provodi se provjera izvršenih proračuna.

3.6. Izrada prijedloga Potvrde o ispitivanju/certifikata

Nakon provedenog ispitivanja stručne osobe tijela za certificiranje vozila pripremaju prijedlog Potvrde o ispitivanju ili međunarodnog certifikata i dostavljaju odgovornoj osobi na ocjenu.

3.7. Valjanost postupka i odobrenje Potvrde o ispitivanju vozila/certifikata

Odgovorna osobe tijela za certficiranje vozila provodi ocjenu postupka i odobrava izdavanje Potvrde o ispitivanju ili međunarodnog certifikata za predmetno vozilo.

3.8. Dostava Potvrde o ispitivanj vozila/certifikata podnositelju zahtjeva

Potvrda o ispitivanju ili međunarodni certifikat odobrava se za tiskanje kod ispitnog tijela putem informacijskog sustava. Potvrde o ispitivanju i certifikati tiskaju se na zaštićenom papiru i numeriraju neponovljivom kombinacijom niza numeričkih oznaka. Ispitno tijelo uručuje podnositelju zahtjeva Potvrdu o ispitivanju ili cerifikat. Potvrda o ispitivanju/certifikat tiska se u tri primjerka, od čega se dva primjerka uručuju podnositelju zahtjeva, a jedan ostavlja u arhivi ispitnog tijela.

Osim potvrda i međunarodnih certifikata, izdaju se i prateći dokumenti: certifikat za posudu pod pritiskom (I-OBR-050), certifikat plinske instalacije (I-OBR-048), crtifikat udvojenih komandi za vozila auto-škola (I-OBR-047 ) i certifikat komandi za potrebite vozače (I-OBR-049). Organizacija ovlaštena za provođenje ispitivanja vodi evidenciju o svim izdanim pratećim dokumentima.

3.8. Arhiviranje dokumenata

Nakon završetka postupka certificiranja vozila, ispitno tijelo i tijelo za certificiranje vozila raspoloživu dokumentaciju arhiviraju i čuvaju zakonom predviđeni period.

4. Uvjeti koje trebaju ispunjavati ispitna tijela

TESTING CENTAR d.o.o. Mostar je ispitno tijelo koje kontinuirano mora ispunjavati propisane uvjete kako bi moglo obavljati ispitivanje vozila, i to kako slijedi:

Snimanje vozila za potrebe ispitivanja mogu provoditi samo licencirani stručnjaci ovlaštenih ispitnih tijela u punom sastavu tima za ispitivanje.

Ukoliko je potrebno izvršiti mjerenje ili ispitivanje vozila, koristiće se za to propisani mjerni ili kontrolni uređaji.

Ispitno mjesto mora imati sljedeću opremu, bez izuzetka:

 • informatičku opremu i tehničke uslove za vođenje evidencije o pregledanim vozilima i izdatim dokumentima,
 • procedure, radna uputstva i obrasce za sve vrste ispitivanja
 • mjernu i kontrolnu opremu potrebnu za ispitivanja propisana kroz procedure i radna uputstva.

Snimanje i pregled vozila se može obaviti samo u prostoru predviđenom za ispitivanje vozila. U slučaju da situacija nalaže pregled vozila na drugom mjestu, takav prostor mora ispunjavati uvjete za nesmetan i siguran pregled vozila.

5. Obveze podnositelja zahtjeva

Obveze podnositelja zahtjeva su da dostavi vozilo u ispravnom stanju, sa svom opremom koja će biti ispitivana i cjelokupnom dokumentacijom o vozilu. Nakon što odgovorna osoba ispitnog tijela prihvati zahtjev za ispitivanje i potvrdi prijem vozila, podnositelj zahtjeva će prije početka ispitivanja dostaviti dokaz o uplati troškova prema propisanom cjeniku.

6. Obveze ispitnog tijela

U slučajevima da iz objektivnih razloga nije moguće izvršiti ispitivanje vozila ili ispuniti uslove navedene u zahtjevu, pisanim će se putem o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva.

Za navedeno se koristi obrazac I-OBR-002 „Odgovor na zahtjev“.

U slučajevima da je za ispitivanje vozila neophodno da vozilo ostane u prostoru ispitnog tijela, popunjava se obrazac I-OBR-003 „Primopredaja vozila“. Na isti dokumenat se upisuju i uočeni nedostaci ili oštećenja na vozilu u trenutku zaprimanja i vrši fotografiranje karakterističnih detalja. Stanje vozila u trenutku primopredaje svojim potpisima potvrđuju podnositelj zahtjeva i službena osoba ispitnog tijela.

U fazi prihvatanja vozila na ispitivanje stručna osoba ispitnog tijela dužna je preuzeti i na adekvatan način obilježiti dokumentaciju koju prilaže podnositelj zahtjeva. Na sve zaprimljene dokumente neizbrisivom olovkom, na vidljivom mjestu, upisuje se broj zahtjeva pod kojim se ispitivanje vodi (po potrebi se izrađuju preslike dokumenata).

U fazi ispitivanja vozila stručne osobe ispitnog tijela koriste se opremom i obrascima propisanima u procedurama i uputstvima za pojedine vrste ispitivanja i provode postupke opisane u istima.

7. Prigovori i žalbe

U slučaju prigovora podnositelja zahtjeva na ishod ispitivanja, isti se podnosi u roku osam dana od datuma primitka obavještenja sa rezultatima provedenih ispitivanja. Prigovor se podnosi pisanim putem tijelu za certificiranje vozila koje je izvršilo ispitivanje vozila. Odgovor na prigovor se dostavlja najkasnije za 15 dana od dana prijema prigovora.

Ako tijelo za certificiranje vozila ne usvoji prigovor, podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu Ministarstvu komunikacija i prometa BiH putem tijela za certificiranje vozila u roku od 15 dana od dana prijema odgovora na prigovor.

Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz lako-kvarljivih namirnica prema među-narodnom sporazumu (ATP) Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz opasnih tvari prema međunarodnom sporazumu (ADR) European Conference of Ministers of Transport - Akreditirano tijelo za pregled vozila za CEMT