Ispitivanje sredstava i opreme iz oblasti zaštite na radu

Ispitivanje sredstava i opreme iz oblasti zaštite na radu

Periodični pregledi i ispitivanje sredstava i opreme iz oblasti zaštite na radu

Danas zaštita na radu ima najvažniju ulogu u jednom uspješnom proizvodnom procesu. Sustav zaštite na radu osigurava sigurnost i neprekinutost procesa, s naglaskom na kontinuirano praćenje i poboljšavanje.

Zaštita na radu je skup mjera koje se provode radi sprječavanja utjecaja štetnih čimbenika radnoga procesa ili radnoga okoliša na zdravstveno stanje zaposlenika. Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uvjete kako bi se spriječili zastoji u odvijanju tehnoloških/proizvodnih/uslužnih i drugih radnih procesa s mogućim posljedicama za zdravlje i život radnika kao što su ozljede na radu, profesionalne bolesti i druge bolesti u svezi s radom.

Strojevi i uređaji pregledavaju se i ispituju sa svrhom utvrđivanja jesu li na njima primijenjena odgovarajuća pravila zaštite na radu, kao i da li zbog promjena nastalih na njima tokom uporabe ugrožavaju život i zdravlje radnika.

Na osnovu članka 21. Zakona o zaštiti na radu (Službeni glasnik SRBiH, broj: 22/90) periodične preglede i ispitivanja sredstava rada i opreme iz oblasti zaštite na radu, obavlja organizacija koja ispunjava uvjete u pogledu kadrova i tehničke opreme.

Periodičnim pregledom i ispitivanjima podliježu sljedeća sredstva rada i opreme:

 • pokretne, stabilne i kose dizalice sa električnim i drugim pogonom kojim se diže, perenosi ili spušta teret pomoću čeličnog užeta, lanca ili magneta (mosne, poluportalne, portalne i stubne dizalice) kao i kombinacije takvih dizalica koje služe za industrijski, građevinski i drugi transport;
 • liftovi za prevoz radnika i tereta, sa pratiocem ili bez njega;
 • žičare za prevoz radnika i tereta, sa pripadajućom opremom, postojenjima i objetima;
 • stabilni i pokretni kompresori i kompresorske stance sa radnim pritiskom većim od 1 bar ili kapacitetomnvećim od 6m3/min;
 • mehaničke i hidraulične prese i strojevi za sječenje i obradu materijala na mehaniziran pogon;
 • sve vrste sredstava rada na mehaniziran pogon;
 • sve vrste alata sa električnim, hidrauličnim, pneumatskim, parnim pogonom i motorima sa unutarnjim izgaranjem

Periodični pregledi i ispitivanja sredstava rada i opreme, obavljaju se:

 • prije puštanja u rad,
 • najmanje jednom u tri godine, ako posebnim propisom ili uputstvom proizvođača nije drugačije određeno,
 • poslije rekonstrukcije a prije ponovnog početka korištenja,
 • prije početka korištenja na novom mjestu uporabe, ako su strojevi i uređaji premješteni s jednog mjesta na drugo pa su zbog toga rastavljeni i ponovno sastavljeni.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je na osnovu Zakona o upravnom postupku i Zakona o zaštiti na radu . ovlastilo Testing centar d.o.o. Mostar da može obavljati periodične preglede I ispitivanja naprijed navedenih sredstava rada i opreme i sredstava osobne zaštite te izdavanje odgovarajućih isprava iz oblasti zaštite na radu.

Postupak pregleda i ispitivanja sredstava i opreme iz oblasti zaštite na radu

Sredstva rada i oprema pregledaju se ispituju na mjestima upotrebe pod okolnostima koje su bitne za primjenu mjera zaštite na radu.

Sredstva rada i oprema koja predstavljaju funkcionalnu, odnosno tehnološku cjelinu ispituju se kao jedinstveno postrojenje.

Pregled se vrši na vizuelan način dok je stroju mirovanju, kao i u toku normalnog rada sa i bez opterećenja uz kontrolu uređaja za upravljanje i ostalih sigurnosnih naprava.

Korisnik sredstava za rad je dužan da isprave o izvršenom pregledu i ispitivanju čuva do ponovnog ispitivanja i dostavljanja novih isprava.

Metodologija pregleda i ispitivanja sredstava i opreme iz oblasti zaštite na radu

Bez obzira radi li se o strojevima s povećanim opasnostima ili ne, po obavljenom ispitivanju sastavlja se zapisnik o stručnom nalazu.

Na osnovu provedenog ispitivanja i sačinjenog zapisnika ispostavlja se isprava koja sadrži rezultate pregleda i ispitivanja i konstataciju da li pregledi i ispitivanja sredstava rada i opreme udovoljavaju zahtjevima utvrđenim propisima donesenim na osnovu Zakona.

Sadržaj zapisnika o stručnom nalazu i isprave propisan je Pravilnikom o načinu i postupanju vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu.

Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz lako-kvarljivih namirnica prema među-narodnom sporazumu (ATP) Akreditirano tijelo za pregled vozila za prijevoz opasnih tvari prema međunarodnom sporazumu (ADR) European Conference of Ministers of Transport - Akreditirano tijelo za pregled vozila za CEMT