TESTING CENTAR d.o.o. Mostar, na poslovnoj adresi, Bišće polje bb, na temelju ovlaštenja priznatih i poznatih međunarodnih i resornih institucija u Bosni i Hercegovini, u području svoga osnovnog djelovanja, klijentima osigurava usluge u sljedećim poslovnim procesima, grupiranim prema sličnosti i srodnosti, kako slijedi:


Homologacija/Ispitivanje-atesti vozila, ADR, ATP

Testing centar Mostar
Bišće polje b.b. 88100 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefoni:
+387 36 445 703
+387 36 445 704

Fax:+387 36 445 705

Mobiteli:
+387 63 350 743
+387 63 181 018

E-mail: info@testing-centar.com
www.testing-centar.com

Radno vrijeme

Pon-Sub od 8 do 18h

O nama

Osnova našeg djelovanja ogleda se u tome, da osiguramo tehničku ispravnost prijevoznih sredstava i stručnost kadrova koji sudjeluju u radu s njima, zatim administrativni dio ispravnosti istih, zbog osiguranja pravilnog i sigurnog tuzemnog ili međunarodnog kretanja osoba i robe u cestovnom prijevoza, a samim time i poboljšanje konkurentnosti, energetske učinkovitosti i sigurnosti u sektoru cestovnog prijevoza, uzimajući u obzir zaštitu okoliša na razinama koje smanjuju negativan utjecaj na okoliš od djelatnosti u cestovnom prijevozu, s ciljem postizanja održivog razvoja i sigurnosti u cestovnom prometu.

TESTING CENTAR d.o.o. u Mostaru je registrirano društvo kao logistički centar koji ponudom usluga i proizvoda osigurava kvalitetniji “život na kotačima”, između ostalog, pruženjam savjeta u području tehnike i tehnologije vozila, obavljanjem administrativnih i tehničkih poslova pri tehničkim analizama i ispitivanjima vozila, uslugama homologacije vozila i izdavanje potvda i certifikata o usklađenosti s propisima u EU, uslugama analize i arhiviranja tahografskih listića, odnosno podataka iz analognih ili digitalnih tahografa i kartica vozača za prijevozničke kompanije, kao i stručna osposobljavanja u prometnoj stuci.

Imajući u vidu činjenicu da veliki broj vozača motornih vozila se ne bave dovoljno tehničkim aspektima svog prijevoznog sredstva, a istovremeno vozači žele imati dobro funkcioniranje prijevoznog sredstva kako bi se sigurno prevezli od A do točke B, ali često ne žele posvetiti potrebnu pažnju da se informiraju o tehničkom stanju prijevoznog sredstva kojim se koriste.

Isti ti vozači nemaju naviku preventivne kontrole tehničke ispravnosti vozila, nakon redovitih servisa koji su propisani garantnim rokom pojedinih proizvođača motornih vozila. Također, mnogi vlasnici-korisnici motornih vozila, nerijetko ih održavaju kod neovlaštenih servisa i zbog troškova održavanja, koji često budu puno veći. S druge strane, oni koji se brinu za svoja vozila i servisiraju ih u ovlaštenim servisima, nisu uvijek informirani o svim aktivnostima koje su im na raspolaganju i upravo tu mogućnost vidimo za sebe kao organizacija koja se bavi administrativno-tehničkim aspektom uporabe i odražavanja motornih vozila.

Zbog specifičnosti djeleatnosti kojom se bavimo već smo na tržištu BiH kao i u zemaljama u okruženju postali prepoznatljiva organizacija koja osigurava usluge ispitivanja i izdavanja potvrda/certifikata, odnosno usluge upravljanja automobilskom tehnikom i mobilnosti, kao i sustavima upravljanja vozilima.