TESTING CENTAR d.o.o. Mostar, na poslovnoj adresi, Bišće polje bb, na temelju ovlaštenja priznatih i poznatih međunarodnih i resornih institucija u Bosni i Hercegovini, u području svoga osnovnog djelovanja, klijentima osigurava usluge u sljedećim poslovnim procesima, grupiranim prema sličnosti i srodnosti, kako slijedi:


Homologacija/Ispitivanje-atesti vozila, ADR, ATP

Testing centar Mostar
Bišće polje b.b. 88100 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefoni:
+387 36 445 703
+387 36 445 704

Fax:+387 36 445 705

Mobiteli:
+387 63 350 743
+387 63 181 018

E-mail: info@testing-centar.com
www.testing-centar.com

Radno vrijeme

Pon-Sub od 8 do 18h

Opis postupka homologacije vozila

Homologacija pojedinačnog vozila se provodi na sljedeći način:

1.

Uvoznik vozila podnosi zahtjev za homologaciju administrativnom tijelu za provođenje postupka homologacije, ovlaštenom od Ministarstva komunikacija I prometa BiH, odnosno Konzorcija koji čine: “EIB Internationale-Centar za motorna vozila” AD Banja Luka (nositelj Konzorcija), “Centar motor” d.o.o. Široki Brijeg, (član Konzorcija), i ”Institut za saobraćaj i komunikacije” d.o.o Sarajevo, (član Konzorcija) putem ovlaštenog tehničkog servisa, u ovom slučajnu TESTING CENTRA d.o.o. Mostar, predaje dokumentaciju i dostavlja vozilo na pregled.

2.

Podnositelj zahtjeva prilaže original dokaza proizvođača o usklađenosti vozila, opreme i dijelova vozila sa propisanim uvjetima-potvrdu proizvođača.

Dokaz proizvođača iz gore navedenog stavka može izdati i proizvođačev ovlašteni predstavnik u Bosni i Hercegovini, a ako u Bosni i Hercegovini nema proizvođačevog ovlaštenog predstavnika, dokaz proizvođača može izdati i proizvođačev ovlašteni predstavnik u državi iz koje se vozilo uvozi. Dokaz proizvođača samo za određene marke vozila može izdati i pravna osoba iz Bosne i Hercegovine ili inozemstva koje za to ovlasti Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Umjesto dokaza proizvođača podnositelj zahtjeva može priložiti izjavu o usklađenosti (“COC dokument-Certificate of Conformity”) koja se izdaje za sva vozila za koja je provedena jedinstvena europska homologacija tipa vozila („WVTA-Whole Vehicle Type Approval”). “COC dokument” mora biti provjeren od strane ovlaštenog predstavnika proizvođača u Bosni i Hercegovini.

Uz zahtjev se dostavlja:
· prometnu dozvolu (za polovna vozila) i/ili
· kupoprodajni ugovor i/ili
· jedinstvenu carinsku ispravu
· potrebne proizvođačeve tehničke podatke o vozilu (odobrenje tipa, tehnički opis vozila...)
· dokaz o plaćenoj naknadi za provođenje postupka homologacije

Nakon podnošenja zahtjeva, potrebne dokumentacije i vozila provodi se postupak ocjene usklađenosti u tehničkom servisu (TESTING CENTAR d.o.o. Mostar).

Tehnički servis obavlja pregled vozila i dostavljene dokumentacije, utvrđuje zadovoljava li vozilo uvijete propisane pojedinačnim pravilnicima, te tijelu za administrativne i tehničke poslove za homologaciju (Konzorciju) dostavlja izvještaj o zadovoljavanju/nezadovoljavanju propisanih uvjeta.

Na osnovu rezultata pregleda vozila i dokumentacije moguća su dva ishoda i to:

Vozilo je usklađeno

Na osnovu ovog izvještaja tijelo za homologaciju putem tehničkog servisa izdaje potvrdu o usklađenosti pojedinačno pregledanog vozila. Ako se pregledom dokumentacije i vozila utvrdi sukladnost sa propisima izdati će se putem tehničkog servisa pr. TESTING CENTAR d.o.o. Mostar potvrda o usklađenosti pojedinačnog vozila. Ova potvrda se daje na uvid na tehničkom pregledu prilikom prve registracije vozila u BiH.

Vozilo je neusklađeno

Ako vozilo ne zadovoljava propisane odredbe, tijelo za homologaciju može dati rok od 30 kalendarskih dana da se otklone razlozi zbog kojih pojedinačno vozilo ne zadovoljava odredbe Pravilnika o homologaciji. Obavještenje o tome dostavlja se carinskoj ispostavi. U vremenu do isteka ovako ostavljenog roka podnositelj zahtjeva treba ponovo vozilo dovesti na pregled istom tehničkom servisu zajedno sa dokumentacijom koja je nedostajala ranije. Nakon ovog naknadnog pregleda rezultat takođe može biti: vozilo je usklađeno ili vozilo je neusklađeno.

Konačno, ako se pregledom dokumentacije i vozila ustanovi da pojedinačno vozilo ne zadovoljava odredbe Pravilnika o homologaciji, tijelo za homologaciju priprema, a Ministarstvo donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o usklađenosti.